banner14

Tarımsal Birlikler Faaliyetlere Nasıl Devam Edecek? İşte Detaylar…

Tarımsal örgütlerin derecelendirilmesine yönelik çalışmanın detayları belli oldu.

Anadolu İzlenimleri
Anadolu İzlenimleri
01 Şubat 2022 Salı 20:56
Tarımsal Birlikler Faaliyetlere Nasıl Devam Edecek? İşte Detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Tarımsal örgütlerin derecelendirilmesine yönelik çalışmanın detayları belli oldu. Buna göre tarımsal örgütlerin iş ve işleyişlerini gerçekleştirilebilmesi için uzun bir maraton bekliyor. Bakanlığın birlikler için derecelendirmede yaptığı kriterlerde Vadesi geçmiş elektrik borcu olmadığına dair yazı/fatura örneği ve 40 yaş altı yönetim kurulu üyelerine ait nüfus cüzdanı/pasaport/sürücü belgesi fotokopisi, istenmesi dikkat çekti.

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; farklı kanunlara göre kurulmuş tarımsal örgütleri Bakanlık tarafından belirlenen kriterler dâhilinde derecelendirmek suretiyle ortak bir paydada buluşturarak faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak, teşvik etmek, desteklemek, ödüllendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini arttırmaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge; Bakanlık tarafından kuruluşuna izin verilen ve Bakanlık görev alanında faaliyet gösteren;

 1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan kooperatif ve üst kuruluşlarını,
 2. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve üst kuruluşlarını,
 3. 5200 sayılı Tarımsal Amaçlı Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan üretici birlikleri ve üst kuruluşlarını, kapsar.

Derecelendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri

         Merkez Derecelendirme Komisyonu

          MADDE 5- (1) Merkez Derecelendirme Komisyonu, başvuru tarihinden otuz gün öncesine kadar Genel Müdür onayı ile oluşturulur ve faaliyetine başlar.

Merkez Derecelendirme Komisyonu;

 1. Yönerge ve ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlar.
 2. Uygulamaya yönelik eğitimlerin yapılmasını sağlar.
 3. Gerektiğinde uygulamaya esas talimat ve görüş oluşturur.
 4. Birinci derece tarımsal örgütleri belirler ve onaya sunar.
 5. Yapılan itirazları değerlendirir ve karara bağlar
 6. Uygulamaları gerektiğinde yerinde kontrol eder ve denetlenmesini sağlar.
 7. Tarımsal örgütlere yönelik, bilgilendirmenin yapılmasını sağlar ve tanıtıma esas doküman hazırlar.
 1. Merkez Derecelendirme Komisyonu tarafından alınan kararlar kesindir.
 2. Sekretaryasını, Daire Başkanlığı yapar.

    İl Derecelendirme Komisyonu

          MADDE 6- (1) İl derecelendirme komisyonu, başvuru tarihinden en geç otuz gün öncesine kadar Vali/Vali Yardımcısı onayı ile oluşturulur. İl derecelendirme komisyonu;

 1. Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan Yönerge ile mer’i mevzuat kapsamında iş ve işlemlerin uygulanmasını, kontrolünü ve denetlenmesini sağlar.
 2. Bu yönerge kapsamında tarımsal örgütlere Bakanlık tarafından belirlenecek destek, hibe, teşvik, ödül, avantaj ve kolaylıkların uygulanmasını sağlar.
 3. Başvuruları alır, istenilen belgelerin kontrolünü yapar ve dosyalayarak muhafaza eder.
 4. İlgili raporları hazırlar ve onaylar.
 5. Yapılan itirazları değerlendirmeye alır ve sonuçlandırır.
 6. Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi için Genel Müdürlükten görüş ister.
 7. Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi almaya hak kazanmış tarımsal örgütleri, yılda en az bir defa yerinde kontrol eder, denetler ve raporlandırır.
 8. Düzenlenen denetim ve kontrol raporlarını Genel Müdürlüğe iletir.

Başvuru Zamanı ve Yeri, Tarımsal örgütlerde Aranan Şartlar ve İstenecek Belgeler

Başvuru zamanı ve yeri

MADDE 7- (1) Başvurular,

 1. Tarımsal örgütler tarafından “01 Ağustos-30 Eylül” tarihleri arasında il müdürlüğüne bizzat yapılır.
 2. Merkez birlikleri başvuruları bizzat Bakanlığa yapılır.
 3. Posta ve elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmez.
 4. Bakanlık gerektiğinde, başvuru işlemlerine esas, kontrol ve düzeltme tarihlerini içeren takvimi günceller.
 5. Başvuru yapılmış olması, tarımsal örgüt açısından herhangi bir teşvik, destek, hibe, ödül, avantaj ve kolaylık kapsamında kazanılmış hak teşkil etmeyeceği gibi Bakanlığı da bir taahhüt altına sokmaz.
 6. Başvurularda kullanılacak olan başvuru formu ve gerekli diğer belgeler Genel Müdürlük tarafından oluşturulur ve Bakanlık web sayfasında ilan edilir.

Tarımsal Örgütlerde Aranan Şartlar

MADDE 8- (1) Başvuruda bulunmak isteyen tarımsal örgütün KOOPBİS veya Bakanlık kayıtlarında yer alması gerekir.

 Başvuruda İstenecek Belgeler

MADDE 9- (1) Başvuru dosyasında, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış;

 1. İmzalı/Mühürlü Başvuru Formu ve Taahhütname,
 2. Son mali yıla ait Olağan Genel Kurul tescil evrakları (Üretici birliklerinde tescil aranmaz),
 3. Son mali yıla ait Yönetim Kurulu Toplantı Kararları,
 4. İlgili Kanun kapsamında kurulmuş olan üst örgüt üyelik/ortaklık yazısı,
 5. Tüzel Kişiliğin vadesi geçmiş vergi ve SGK pirim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alınmış (E-Devlet Barkodu olan) yazı,
 6. Kamu kaynaklı kredi kullanan tarımsal örgütlerin muaccel veya takibe düşmediğine dair ilgili banka veya kamu kurumundan alınan belge,
 7. Tüzel kişilik bünyesinde istihdam edilen en az bir kişiye ait SGK Döküm örneği,

         (2) Başvuru dosyasında yukarıda sayılan belgeleri sunmayan tarımsal örgütün başvurusu kabul edilmez.

         (3) Varsa puanlama kriterlerine esas olacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış;

 1. En son yapılan genel kurula ait hazır bulunanlar listesi,
 2. Son üç mali yıla ait yönetim kurulu toplantısı kararları,
 3. Son üç mali yıla ait muhasebeci/mali müşavir onaylı gelir-gider tablosu, genel geçici mizan, ve kesin mizan,
 4. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait öğrenim durum belgesi,
 5. 40 yaş altı yönetim kurulu üyelerine ait nüfus cüzdanı/pasaport/sürücü belgesi fotokopisi,
 6. Genel Müdür/Sorumlu Müdür ve istihdam edilen personele ilişkin SGK hizmet dökümü belgesi,
 7. Üzerinde icra veya haciz olmayan, tüzel kişilik hizmet binasına ait tapu kayıt belgesi/kira sözleşme örneği
 8. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Üretici Örgütü Belgesi örneği,
 9. Marka ve coğrafi ürüne ait tescil belgesi örneği.
 10. İnternet sitesine ait link adresi,
 11. DİTAP üyelik belgesi,
 12. Tüzel kişiliğe ait taşıt, makine ve ekipmana ilişkin döküm kayıtlarını tevsik edici belgeler (Araç tescil belgeleri, makine kullanım belgeleri, muhasebe kayıtları, alış faturaları vb.),
 13. Son mali yılda yapılan eğitimlere ilişkin İlgili kurum ve kuruluş onaylı yazı örneği.
 14. Son mali yılda üye/ortaklarına vermiş olduğu kredi/avans listesi veya kefil olduğu kredi sözleşme örneği,
 15. Sigorta acentelik belgesi örneği,
 16. İştirakçi veya ortağı olduğu şirket/işletme kuruluş evraklarına esas Ticaret Sicil Kaydı örnekleri,
 17. Son mali yıla ait basılı, görsel veya dijital yayın,
 18. Kamu kurumları tarafında düzenlenen seminer, toplantı veya panele katılım belgesi örneği,
 19. Tarımsal amaçlı fuarlara katılım ve stant açtığına dair form/belge örneği,
 20. Son mali yılda Ortaklarına/üyelerine yapmış olduğu iç/dış denetim sonucu düzenlenen Denetim Rapor örneği,
 21. Satış mağazası veya reyonu olduğuna dair iş yeri açma ve çalışma ruhsatı örneği,
 22. Vadesi geçmiş elektrik borcu olmadığına dair yazı/fatura örneği,

dosya içerisinde bizzat İl Müdürlüğüne teslim edilir.

          

Başvuruların Değerlendirilmesi, Uygulanması

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) İl Derecelendirme Komisyonu, tarımsal örgütlerinin derecelendirilmesi için; Genel Müdürlük tarafından hazırlanan İl Değerlendirme Tablosunu kullanır. Bu tabloda yer alan kriterler ve puanlar gerektiğinde Bakanlık tarafından güncellenir.

         (2) Başvurusu uygun görülen tarımsal örgütlerin değerlendirilmesi;

 1. İl Derecelendirme Komisyonu başvuru dosyalarını 01-31 Ekim tarihleri arasında değerlendirir ve sıralamaya ilişkin rapor excel formatında hazırlanır.
 2. İl Derecelendirme Komisyonunca hazırlanan rapor nihai karar verilmesi için beş iş günü içerisinde Merkez Derecelendirme Komisyonuna Excel formatında gönderilir.
 3. Merkez Derecelendirme Komisyonu, gönderilen raporu inceler ve 30 Kasım tarihine kadar sonuçlandırır.
 4. Merkez Derecelendirme Komisyonu, puanlama sonuç raporunu Bakan onayına sunar.
 5. Onaylanan “Birinci Derece Tarımsal Örgüt Listesi” Bakanlık web sayfasında ilan edilir.
 6. Bakan tarafından onaylanan tarımsal örgütlere “Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi” düzenlenir.
 7. Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesinin geçerlilik süresi 3 mali yıldır.

           (3) Tarımsal örgütün derecelendirme sonunda birinci derece belge alamaması durumu, bir sonraki dönemde başvuru yapma hakkına engel teşkil etmez.

Belgenin Sağlayacağı Faydalar

MADDE 13- Bu yönerge esaslarına göre belgelendirilen tarımsal örgütlere Bakanlık tarafından belirlenecek teşvik, destek, hibe, ödül verilebilir ve/veya avantaj sağlanabilir.

          Yönergenin uygulanması

          MADDE 14- - Bu uygulama rehberinde hüküm bulunmayan hallerde mer’i mevzuat hükümleri uygulanır. Uygulamadaki tereddütleri gidermeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge Bakan tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Son Güncelleme: 01.02.2022 21:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner20

banner17