Plana göre, tarım ve gıda sektörünün, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını bütüncül olarak ele alan, teknoloji kullanım düzeyi ve verimliliği yüksek, örgütlü, rekabetçi, arz-talep dengesi çerçevesinde planlı üretim yapılan, doğal kaynaklanı etkin ve sürdürülebilir kullanan, toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, planda aşağıdaki politika ve tedbirlere yer verildi:

Tarım istatistikleri ve bilgi sistemleri: Tarımsal üretime ilişkin bilgilerin daha doğru ve güncel bir şekilde toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesi için çalışmalar yapılacak.

Akıllı tarım uygulamaları: Çiftçilerin üretim süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmelerine yardımcı olacak akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Tarım arazilerinin korunması ve yönetimi: Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanımına yönelik denetimler artırılacak, kullanılmayan araziler üretime kazandırılacak.

Bitkisel üretimde planlı üretim: Nitelikli genetik materyal kullanılarak verimin yükseltilmesi ve başta nüfusu yüksek büyükşehirlerde olmak üzere örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi yoluyla üretim artırılacaktır.

Gıda güvenliğinin sağlanması: Gıda denetimi, bitki ve hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele hizmetleri etkinleştirilecek, gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Tarımsal amaçlı üretici örgütlerinin güçlendirilmesi: Üretici örgütlerinin etkinleştirilmesi amacıyla profesyonel yönetici ve tarımsal yayım konusunda uzman personel istihdamı desteklenecek, organizasyon altyapıları geliştirilecek.

Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele: Tarım sektöründe sera gazı salımının azaltılması için çevre dostu tarım uygulamaları desteklenecek.

Türkiye İle Irak Arasında Tarımsal İşbirliğinde Yeni Dönem Başlıyor! Türkiye İle Irak Arasında Tarımsal İşbirliğinde Yeni Dönem Başlıyor!

Bu politika ve tedbirlerin hayata geçirilmesi ile tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi ve Türkiye'nin gıda güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Planın Tarım ve Gıdaya Yönelik Önemli Hedefleri

12. Kalkınma Planı'nda tarım ve gıda sektörüne yönelik belirlenen önemli hedefler şunlardır:

Tarımsal üretimde verim ve verimliliğin artırılması: Tarımsal üretimde verimin ve verimliliğin artırılması için modern tarım tekniklerinin ve teknolojilerin yaygınlaştırılması, tarım arazilerinin etkin kullanımı ve üretici örgütlerinin güçlendirilmesi gibi çalışmalar yapılacak.

Gıda güvenliğinin sağlanması: Gıda güvenliğinin sağlanması için gıda denetimi, bitki ve hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele hizmetleri etkinleştirilecek, gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Tarım sektörünün sürdürülebilir hale getirilmesi: Tarım sektörünün sürdürülebilir hale getirilmesi için çevre dostu tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak, tarım arazilerinin korunması ve yönetimi sağlanacak.

12. Kalkınma Planı'nda tarım ve gıda sektörüne yönelik yapılan değerlendirmeler ve belirlenen hedefler doğrultusunda, aşağıdaki öneriler öne çıkıyor:

Tarım ve gıda sektöründe Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi: Tarımsal üretimde verim ve verimliliğin artırılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir hale getirilmesi için Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi gerekiyor.

Tarım sektörünün finansmana erişiminin kolaylaştırılması: Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu finansmana erişiminin kolaylaştırılması, sektörün gelişmesi için önemli bir faktör olacak.

Tarım sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılması: Tarım sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılması için ihracatın teşvik edilmesi, pazarlama ve dağıtım kanallarının geliştirilmesi gibi çalışmalar yapılması gerekiyor.

12. Kalkınma Planı'nda tarım ve gıda sektörüne yönelik belirlenen hedefler ve önerilerin hayata geçirilmesi, Türkiye'nin tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine ve gıda güvenliğinin sağlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır.