Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda belirlenen ürünlerin üretimi için bakanlıktan izin alınmasını gerektiren taslak hazırladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı, sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu.

Tarımsal üretimin planlanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği yönetmelik, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasına esas iş ve işlemleri kapsayacak.

Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu

Tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını temin etmek amacıyla Bakanlık bünyesinde Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu oluşturulacak.

Kurul; Bakan tarafından görevlendirilecek Bakan Yardımcısı başkanlığında; Bitkisel Üretim, Balıkçılık ve Su Ürünleri, Bilgi Teknolojileri, Devlet Su İşleri, Et ve Süt Kurumu, Gıda ve Kontrol, Hayvancılık Genel Müdürleri, Strateji Geliştirme Başkanı, Su Yönetimi Genel Müdürü, Şeker Dairesi Başkanı, Tarım İşletmeleri, Tarım Reformu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar, TMO Genel Müdürleri ile Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı’ndan oluşacak.

Raportörlüğü ve sekreteryası Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Kurulun toplantılarına ihtiyaç duyulması halinde, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, ürün konseyleri, STK’lar ve özel sektörden kurula temsilci davet edilebilecek.

Üretimin planlanması ve üretim izinlerinin verilmesi

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, İl/İlçe tahkim, keşif ve tespit komisyonlarının görevlerinin belirlendiği yönetmeliğe göre, 

Bitkisel üretimin planlanması kapsamında, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen tarım havzaları ve bu havzalardaki ürün desenleri dikkate alınarak, tarım havzası veya işletme bazında üretim izinleri verilecek. Üretimine izin verilen ürün ve ürün gruplarının azami ve asgari ürün miktarları Kurul tarafından belirlenecek ve üretim yılı öncesinde BÜGEM tarafından il müdürlüklerine bildirilecek. Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce il/ilçe müdürlüklerinden izin alınacak.

Bakan Yumaklı Açıkladı: 31 Milyar Dolar İhracat Geliri Elde Edildi! Bakan Yumaklı Açıkladı: 31 Milyar Dolar İhracat Geliri Elde Edildi!

Hayvansal üretim planlaması; kalkınma planları, orta vadeli programlar ve Bakanlık strateji planları dikkate alınarak iklim koşulları, arazi yapısı, işletme büyüklüğü, mevcut hayvan varlığı, kaba yem ihtiyacının karşılanma oranı, mera varlığı, su ihtiyacı, nüfus projeksiyonları ile iç ve dış talep verilerinin değerlendirilmesi suretiyle yapılacak. Kurul tarafından belirlenen ürün ve ürün gruplarının azami ve asgari ürün miktarları Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından il müdürlüklerine bildirilecek. Üretime başlanmadan önce ve zati ihtiyaç haricinde kurulacak ticari amaçlı yeni işletmeler için il/ilçe müdürlüklerinden izin alınacak.

Su ürünleri üretimi planlaması; arz ve talep dengesi, üretim, ihracat, ithalat, avlanabilir stok durumu, bilimsel çalışmalar, çevresel değişkenler ve sosyo ekonomik etkenler ile uluslararası yükümlülükler ve istatistiki verilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılacak. Yeni kurulacak olan yetiştiricilik işletmeleri ile mevcut işletmelerdeki proje değişiklikleri için yapılan üretim izni başvuruları Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, Balıkçı gemisi yetkilileri tarafından yapılacak üretim izni başvuruları, Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında yürütülecek.

Başvuruların alınması

Bakanlığın ilgili kayıt sistemine başvuran çiftçilerden ilave başvuru istenmeyecek. Başvurusu alınan çiftçilerin durumu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenerek uygun olmayanlar en fazla on beş gün içerisinde çiftçiye bildirilecek, başvurular en fazla otuz gün içerisinde sonuçlandırılacak.

Yönetmelik hükümleri, ruhsatlı üretime ve özel mevzuata tabi üretimler için ilgili mevzuatındaki hükümleri saklı kalmak koşulu ile uygulanırken, Zati ihtiyaç ve Ar-Ge amaçlı üretimlerde uygulanmayacak.

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlerde kamunun envanterinde bulunan ve Bakanlık kayıt sistemine entegre olan belgeler çiftçiden talep edilmeyecek.