İçinde bulunduğumuz eylül ayı ilk haftasının gündemi orta vadeli programın açıklanması idi. 06 Eylül 2023 tarihinde OVP'nin tanıtımı için Beştepe'de düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birçok bakan yer aldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program'ın (OVP) ayrıntıları açıkladı. Ülke ekonomisinin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin yol haritası belirlenmiş oldu.

OVP, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve yayımlanır. Söz konusu Kanun’un 9. Maddesinde  Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlar, 14. Maddesinde …en az üç yıllık dönem için hesaplanır ve tekliflere eklenir, 16. Maddesinde de Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren orta vadeli programın Resmî Gazete’de yayımlanması ile başlar hükümleri yer almaktadır.

Tüm sektörler de olduğu gibi tarım sektörünün de 2024 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin yol haritası ve kamunun sektörlere bakış açısını gösteren OVP de tarımla ilgili hangi hususlar öncelenmiş bir bakalım.

Öncelikle 2022 yılında başlayan Rusya- Ukrayna savaşına bağlı olarak, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarında dalgalanmalar yaşandığı ve emtia fiyatlarını tarihi yüksek seviyelere çıktığı tespitine yer verilmiştir. 2022 yılı için tarım sektörünün iktisadi büyümeye katkısı sınırlı kaldığı, tarım sektörü hariç tüm sektörlerde istihdam artışı yaşandığı ifade edilmiş.

2023 yılının ilk çeyreğinde ise tarım sektörü yüzde 1,4 oranında azalarak diğer sektörlerden olumsuz ayrışmış.

İlgili tüm kesimlerle istişare içerisinde hazırlandığı ifade edilen OVP’nin, yeni dönemde ekonomi politikalarında öngörülebilirliği artırarak, beklentilere yön vermesi ve yatırım ortamına önemli katkı sunması amaçlanmaktadır.

Makroekonomik Hedefler Ve Politikalar başlığı altında sektörel bazda ekonomik büyümeye yönelik olarak uygulanacak politika ve tedbirler sıralanmış.

Tarım sektörünün büyümesi için uygulanacak politika ve tedbirler:

- Tarım arazilerinin korunması, amacı dışında kullanımının önüne geçilmesi ve etkin kullanımı için zorlayıcı ve özendirici düzenlemeler hayata geçirilerek ekilebilir ve sulanabilir alanlar artırılacaktır.

- Ürün ve tarım parseli bazında asgari ve azami üretim alanları belirlenecek, çiftçi başvurularının, üretim izinlerinin ve ekim kontrolünün çerçevesi ortaya konulacaktır.

- Gıda fiyatlarında istikrarı ve gıda arz güvenliğini sağlamayı teminen arazinin verim kabiliyeti ile birlikte yağış ve sulama imkânları da gözetilerek stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenecek ve üretim planlaması yapılacaktır.

- Yaş meyve sebze ürünlerinin arz sürekliliğinin sağlanması amacıyla jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu uygun alanlarda Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulmasına yönelik yatırımlar hızlandırılacak, yeni sera kurulumu ile sera yenileme yatırımları desteklenecektir.

- Lojistik maliyetlerinin azaltılarak tüketicilerin tarım ürünlerine uygun fiyatla ulaşabilmelerini temin etmek üzere önemli tüketim merkezi olan kentlerin çeperlerinde kent tarımı desteklenerek tarım sektöründe genç nüfusun istihdam edilmesi sağlanacaktır.

Tedbirler bunlar. Planlanan politika ve tedbirlerin etkisiyle, tarım sektörünün 2022 yılı ve 2023 yılı ilk çeyreğinde yaşanan kötü gidişten kurtulacağını umut ediyoruz..

Ancak. OVP’de hayvancılık konusunda tek kelime bulunmuyor. Plan ve program olamadan proje olur mu?

Bu durumdan ne anlamalıyız?

Ülkemizde hayvancılıkla ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı mı?

Hayvansal ürünlerde arz güvenliği sorunu olmadığını mı?

Hayvancılık konusunda çalışan bürokrasinin OVP’den ve hayvancılığın sorunlarının çözümüne yönelik plan ve program sunmaktan daha önemli işlerinin olduğunu mu?

Tüm sektör paydaşlarının görüşleri, önerileri alınarak hazırlanan buna karşın hayvancılık konusunda tek kelime bulunmayan, 2024 yılı bütçe çalışmalarının ilk basamağı olan OVP 2024-2026 hayırlı olsun, emeği bulunanların eline sağlık.